د "ادم خان غریب مل" د بڼو تر مېنځ توپير

۴۹ ټکی لري شوه ،  ۳ مياشتې مخکې
د سمون لنډيز پرته
د وصال عنقا لپـاره به یې ترې جال جـوړوه
 
اوس مطرب ترینهترینـه تـارونه د ربـاب جــوړوي -
ظالـمان مې د زړه غوښـونه کـبـاب جــوړوي
 
د حیـا پرده پـه مـخ کونجکـونج او کنـار لټـوم -
خاموشي مــې اختیار کړېکـړې خپل نــگار لـټـوم
حوصـله مې په موجـونو شـوه گرداب جــوړوي -
ظالمان مـې د زړه غـوښـو نه کبـــاب جـوړوي
 
د چــــاچــا فکر بــــهبه دنیا د چــــــاچـا بـــهبه کــــارکار ســـــرهســره وي -
څوک به ناست په میخانه کې د خپل یار سره وي
 
غریب مل قلــــــمقلــم په لاس د عشق کتاب جــــــــوړويجـــــوړوي -
ظالمان مې د زړه غوښونه کبـــــــابکبــــاب جـــــوړوي جـــــــوړوي
 
د رښتاوو نښه
اشنــا نخرې دې د جفـا کــه د وفا نښــــــه ده