د "ادم خان غریب مل" د بڼو تر مېنځ توپير

۱۵۰ ټکی لري شوه ،  ۱ کال مخکې
د سمون لنډيز پرته
No edit summary
No edit summary
ظالمان مـې د زړه غوښـو نه کبـاب جــوړوي
 
هغه زلفې چې عاشـــقعاشـق به ترینه ټــــــــــالټـال جـــوړجـوړوه - وه
د وصال عنقا لپــارهلپـاره بـــهبه یې ترې جال جـــوړجـوړوه وه
 
اوس مطرب ترینه تارونهتـارونه د رباب جــــــــــــــوړجـوړوي وي-
ظالــــمان مې د زړه غوښونه کبـــــــــــاب جوړ وي
ظالـمان مې د زړه غوښـونه کبـاب جوړوي
د حیـــــا پـــرده پــــه مـــخ کنج او کنـــار لټـــــوم
 
خاموشي مې اختیار کړې خپل نــــــــــګار لټـوم
د حیـا پرده په مخ کونج او کنـار لټـوم -
حوصـــله مې په موجــــونو شـــوه ګرداب جــــوړ وي
خاموشي مې اختیار کړې خپل نــــــــــګارنــگار لټـوم
حوصـله مې په موجـونو شـوه گرداب جـوړوي
ظالمان مې د زړه غوښونه کبــــــــــــــــاب جوړ وي
د چــــا فکر بــــه دنیا د چــــــا بـــه کــــار ســـــره وي