د "نصر الله سوبمن منگل" د بڼو تر مېنځ توپير

د سمون لنډيز پرته
۱۰- پښتانه په هند کې، تاليف، لاهور.
 
۱۱- زندګيزندگي نامه و جزئيات حضرت سيد بهايي جان.
 
۱۲- افغانستان د څلور لارې پر سر، له انګريزي څخه ژباړه.
۱۳۱۲- افغانستان،افغانستان ناپېيلتوبد اوڅلور زبرځواکونه،لارې پر سر، له انګريزيانگريزي څخه ژباړه.
۱۴- د امريکا متحده ايالتونو منطقوي جغرافيه.
۱۳- افغانستان، ناپېيلتوب او زبرځواکونه، له انگريزي څخه ژباړه.
۱۵- د سيد بهايي جان پېژندنه.
۱۶- په سلګونو ژباړې، له انګليسي او فارسي ژبو څخه.
۱۴- د امريکا متحده ايالتونو منطقوي جغرافيه.
۱۷- په سلګونو علمي – څېړنيزې مقالو ليکل د تاريخ، جغرافيې، ادب او نورو ټولنیزو علومو په برخه کې.
 
۱۵- د [[سيد بهايي جان]] پېژندنه.
 
۱۶- په سلګونوسلگونو ژباړې، له انګليسيانگليسي او فارسيپارسي ژبو څخه.
 
۱۷- په سلګونو علمي – څېړنيزې مقالو ليکل د تاريخ، جغرافيې، ادب او نورو ټولنیزو علومو په برخه کې په سلگونو پوهنيزو څېړنيزو مقالو ليکل.