د "نصر الله سوبمن منگل" د بڼو تر مېنځ توپير

د سمون لنډيز پرته
څېړنپوه نصرالله سوبمن منگل پر ۱۳۲۸ ل ل کال د هغه وخت سمت جنوبي يانې پکتيا د لژې درې د سيدگي کلي په يوه کورنۍ کې زېږېدلی وو. د هغه خدای بښلی پلار الحاج تازه گل د سروزير شامحمود خان د گارډ يو افسر وو او د هغه په برکت او پاملرنه يې خپلې زده کړې تر ليسانس پورې په کابل کې ترسره کړې. تر فراغت وروسته پر ۱۳۴۹ ل ل کال د [[کابل پوهنتون]] د مرکزي کتابتون د ريفرنس د مدير په توگه وگومارل شو. پر ۱۳۵۰ ل ل کال د کادر لپاره په ازاده سيالۍ کې په دويمه پوړۍ بريالی او د ښوونې او روزنې پوهنځي د جغرافيې د څانگې د ښووند (استاد) په توگه ومنل شو.
نصرالله سوبمن منگل پر ۱۳۵۶ ل ل کال له کابل پوهنتونه د پوهنيزې پوړۍ (علمي رتبې) په ساتنې سره د پښتو څېړنو نړيوال مرکز ته تبديل شو. دا مرکز پر ۱۳۵۷ ل ل کال د افغانستان په علومو اکاډمي کې ويله (مدغم) شو. په دېدغه مرکز کې د عسکريپوځي خدمت د احتياط دورې (۱۳۶۵-۱۳۶۶ ۱۳۶۶هـل ل) په تفريق سره نږدې شل کاله د تاليف او ترجمې د څانګېڅانگې د آمرامر په توګهتوگه دنده تر سرهترسره کړه. پهپر ۱۳۸۲کال۱۳۸۲ کېل ل کال د علومو اکاډمۍ د بشري علومو د مرستيال په توگه وگومارل شو. په ۱۳۸۳کې د يوکال لپاره د ملګرو ملتونو د يوناما په څانګه کې دنده پر مخ یوړه او بيا په ۱۳۸۴کال کې علومو اکاډمۍ ته راستون او د يوې لنډې مودې لپاره د ټولنيزو علومو د مرکز د رئيس په توګه و ټاکلګومارل شو، ور پسې په همدې کال کې د علومو اکاډمۍ بشري علومو د معاون په حيث وټاکل شو.
په ۱۳۸۳کې د يوکال لپاره د ملګرو ملتونو د يوناما په څانګه کې دنده پر مخ یوړه او بيا په ۱۳۸۴کال کې علومو اکاډمۍ ته راستون او د يوې لنډې مودې لپاره د ټولنيزو علومو د مرکز د رئيس په توګه و ګومارل شو، ور پسې په همدې کال کې د علومو اکاډمۍ بشري علومو د معاون په حيث وټاکل شو.
په ۱۳۹۲ کال کې دويم ځل لپاره بيا د پښتو څېړنو بين المللي مرکز د تاليف او ترجمې د څانګې د آمر په توګه انتصاب او د ۱۳۹۶کال پورې په همدې سمت کې پاتې شو او د همدې کال په غبرګولي مياشت کې د نورو مشرانو اساتيدو په شان د متقاعدينو په لړ کې راغلو.
څېړنپوه استاد نصرالله سوبمن منګل له اوږدې ناروغۍ ورسته، د ۱۳۹۹ کال د حمل مياشتې په اوومه نېټه د پنجشنبې په سهار دې خاورينې نړۍ سره مخه ښه وکړه او د کابل په شهدای صالحيونو هديره کې خاورو ته وسپارل شو، روح يې ښاد جنت يې ځای.