د "د اسلام لومړی منادي؛ حضرت ابوذر غفاري" د بڼو تر مېنځ توپير