د "اېلېکټرون" د بڼو تر مېنځ توپير

۱۵۰ بايټونه ورگډ شول ،  ۱ کال مخکې
 
 
=== ۳. ګاما يا ګــَــمه وړانګشون يا تشعشع Gamma or γ radiation ===
۳. ګاما يا ګــَــمه يا «جيم» وړانګشون يا تشعشع gamma or γ radiation چې د رَڼا يا د نــُــوْر يا د روښنايي په ډَول يو ډَول اِلــِــکترومــَــقناطيسياِلــِــکـتـرومــَــقـنـاطـيـسي (يا برېښووُسپــَــنکــَــښيځبـرېـښـووُسـپــَــنـکــَــښـيـځ يا انګارليومادنيساتيږليځاَنـګارلـيـومـادنـيـسـاتـيـږلـيـځ) يا electromagnetic وړانګشون يا تــَــشــَــعـشــُــع دئ چې کــُــتله يا منځسټ يا mass يا دروندتهیا يا weight نــِــه لري او مګر دِ ګاما يا دِ ګــَــمه يا دِ «جيم» وړانګشون يا تشعشع gamma or γ radiation په سترګېوں هم په آساني نه شي ليدل کېدی مګر لرې واټنوں (اَو مسافېوں او فاصلېوں) ته خپرېدلي شي ، اَو فرېکوېنسيان يا frequencies (يا فرېمانکېدواندڅــِــهياګان یا تــَــواتــُــران يا پلاڅودِشېبیان د رَپېدوں يا دِ اِهـتــِــزازوں ئې ، په يوې ثانيې يا پسېکېدوَيمې یا second کښې) ئې د نوْر یا د رڼا يا د روښنايي د هر ډَول رنګېوں د فرېکوېنسيـوں (فرېمانکېدواندڅــِــهياووں یا تــَــواتــُــروں یا پلاڅودِشېبیوں د رَپېدوں یا دِ اِهتــِــزازوں ئې ، په يوې ثانيې يا پسېکېدوَيمې یا second کښې) په نسبت يا برخئړيک کښې زیاد ډېرتــَــر يا ډېر لـوَړتر دي .
اَو په فيزیک (پنځپوهن) کښې فرمایل شوي دي چې اِلــِــکترومــَــقناطيسياِلــِــکـتـرومــَــقـنـاطـيـسي (يا برېښووُسپــَــنکــَــښيځبـرېـښـووُسـپــَــنـکــَــښـيـځ يا انګارليومادنيساتيږليځاَنـګارلـيـومـادنـيـسـاتـيـږلـيـځ) يا electromagnetic وړانګشونان (يا تــَــشــَــعـشــُــع ګان) يا موجونه (يا څپې) ډېر ډَولونه لري ، چې د فرېکوېنسيوں (فرېمانکېدواندڅهياووں یا تــَــواتــُــروں یا پلاڅودِشېبیوں د رَپېدوں یا دِ اِهتــِــزازوں ئې ، په يوې ثانيې يا پسېکېدوَيمې یا second) د فــَــرقـمــَــند (يا ءِ ديپــَــرخواند يا ءِ ديـپــَــرخـمــَــنـد) تــَــمدیدوالــَــی یا اِمـتــَــدتوب يا رَسـېـدواندتــَــګ يا د different range لرندويان اِلــِــکترومــَــقناطيسياِلــِــکـتـرومــَــقـنـاطـيـسي (يا برېښووُسپــَــنکــَــښيځبـرېـښـووُسـپــَــنـکــَــښـيـځ يا انګارليومادنيساتيږليځاَنـګارلـيـومـادنـيـسـاتـيـږلـيـځ) يا electromagnetic وړانګشونان يا تــَــشــَــعـشــُــع ګان يا موجونه يا څپې دسې نومونه لرلي شي :<br>
۱. د راډيو (يا دِ وړانګيو) اَو د تېلېڤيزيون (يا د تــِــلــِــويزیون يا د ټېلېڤيژِن يا دِ تـېـرلــِــرېـويـنــِــمـڅـېـون) موجونه يا څپې radio and television waves . <br>