د "د محمد علیه السلام شجره نسب" د بڼو تر مېنځ توپير

د سمون لنډيز پرته
و (عثمان منصور انصاري پرته له دې چې يو مخ گرځونی پرېږدي له شجره نسب سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم څخه د محمد علیه السلام شجره نسب ته مخ ولېږداوه)
 
د نبي علیه السلام بشپړه شجره نسب په لاندې توګه ده:
 
( شجرہ نسب سیدنا
 
محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم)
 
لیکوال شریف الله وکیلی.!
 
 
( شجرہ نسب سیدنا
 
محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم)
 
محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم
 
بن عبداللّٰه
بن ___________عبداللّٰه
 
بن ________ عبدالمطلب
 
بن ہاشم
بن ____________ہاشم
 
بن عبدمناف
بن __________عبدمناف
 
بن قُصَیْ
بن ____________قُصَیْ
 
بن کِلاب
بن ____________کِلاب
 
بن مُرّہ
بن _____________مُرّہ
 
بن ____________ کعب
 
بن لُؤی
بن _____________لُؤی
 
بن ____________ غالب
 
بن فِہر
بن _____________فِہر
 
بن ____________ مالک
 
بن نَضَر
بن _____________نَضَر
 
بن کِنانہ
بن _____________کِنانہ
 
بن ____________ خُزیمہ
 
بن مدرِکة
بن ____________مدرِکة
 
بن ____________ الیاس
 
بن مُضَر
بن _____________مُضَر
 
بن نِزار
بن _____________نِزار
 
بن _____________ مَعْد
 
بن عدنان
بن _____________عدنان
 
بن _____________ اَوُدْ
 
بن ہمَیْسَع
بن ____________ہمَیْسَع
 
بن سلامان
بن ____________سلامان
 
بن عَوْص
بن _____________عَوْص
 
بن بَوْز
بن ______________بَوْز
 
بن قَمْوال
بن _____________قَمْوال
 
بن _____________ اُبَیّ
 
بن _____________ عَوام
 
بن _____________ ناشِد
 
بن _____________ حِزَا
 
بن بَلداس
بن _____________بَلداس
 
بن یَدلاف
بن _____________یَدلاف
 
بن طابخ
بن _____________طابخ
 
بن جاحم
بن _____________جاحم
 
بن ناحِش
بن _____________ناحِش
 
بن ماخی
بن _____________ماخی
 
بن عَیفی
بن _____________عَیفی
 
بن عَبْقَر
بن _____________عَبْقَر
 
بن عُبَیْد
بن _____________عُبَیْد
 
بن دُعا
بن _____________دُعا
 
بن حَمدان
بن _____________حَمدان
 
بن سَنْبَر
بن _____________سَنْبَر
 
بن یَثربی
بن _____________یَثربی
 
بن یَحْزَن
بن _____________یَحْزَن
 
بن یَلْحَن
بن _____________یَلْحَن
 
بن ارعَوَی
بن _____________ارعَوَی
 
بن عَیْضِی
بن _____________عَیْضِی
 
بن ذیشان
بن _____________ذیشان
 
بن عِیصَر
بن _____________عِیصَر
 
بن اَقناد
بن _____________اَقناد
 
بن اِیہام
بن _____________اِیہام
 
بن مُقَصّر
بن _____________مُقَصّر
 
بن ناحث
بن _____________ناحث
 
بن زارِح
بن _____________زارِح
 
بن سَمِی
بن _____________سَمِی
 
بن مُزِی
بن _____________مُزِی
 
بن عِوَض
بن _____________عِوَض
 
بن عِرام
بن _____________عِرام
 
بن قِیدار
بن _____________قِیدار
 
بن _اسماعیل اسماعیل (علیہ السلام)
 
بن __ابراھیم ابراھیم (علیہ السلام)
 
بن __________تارَّخ تارَّخ/آذر
 
بن ____________ ناحُور
 
بن سارُوغ
بن ____________سارُوغ
 
بن اَرغوا
بن _____________اَرغوا
 
بن _____________ فالِغ
 
بن _____________ عابر
 
بن اَرْفخشار
بن ___________اَرْفخشار
 
بن ____________ سام
 
بن ______نوح نوح (علیہ السلام)
 
بن ___________ لامِک
 
بن مَتُشالخ
بن __________مَتُشالخ
 
بن ___ادریس ادریس (علیہ السلام)
 
بن یارَد
بن ____________یارَد
 
بن مَہْلَائیل
بن ____________مَہْلَائیل
 
بن ____________ قِیْنان
 
بن ____________ آنُوش
 
بن ____شیثشیث (علیہ السلام)
 
بن _____آدمآدم (علیہ السلام)
==تړلې لیکنې==
آمین ثم آمین یا رب العالمین
[[اسلام]]
[[محمد]]