د "اېلېکټرون" د بڼو تر مېنځ توپير

۲٬۱۵۲ بايټونه ورگډ شول ،  ۱ کال مخکې
د سمون لنډيز پرته
<br>
<br>
برق ته په عربي ژبې کښې «کــَــهرَباء» فرمايل کيږي ، اَو «کــَــهرَباء» د ځينوں وِنوں د پوټکي څخه راوتونکې سريښناکې مادې (مونږتاوَړ يا مووَر) يا matter ته هم فرمايل کيږي چې په اول وقت يا ړومبین مهال يا پروړاندتر زمان کښې «کــَــهرَباء» لږ څه نرمه ډَوله وي مګر چې وچه شي کلــَــک تهوکی ورڅې جوړيږي چې رنګ ئې تيارِه سور يا تیاره مــِــسي ډَوله رنګ وي ، اَو چې د مصاله ډَوله ماده يا تهوکي په ډَول که په ويښتان وموښل شي اَو بيا ځينې سپک او ډېر واړه واښه يا د کاغذ وړې ټوټې که ورته د موښل څخه (يا څې) وروسته نږدې کړل شي ، آں واړه واښه يا د کاغذ وړې ټوټې د ځان خوا ته کښــِــل يا کــَــش کــَــوِل يا چور کول يا روبــِــل يا رېبــِــل کولي شي اَو ويل شوي دي چې د عربي ژبې کلمه (وَيــَــی يا وَیون يا وَیوکــَــی) چې «کــَــهرَباء» ده شاید چې د پاړسي ژبې څخه د «کاه رُبا» په ډَول عربي ژبې کښې کارَوِل شوي وي ، چې په پاړسي ژبې کښې «کاه» يعني (منځآند کوي) چې «واښــِــه» اَو «رُبا» د «روبيدن» يعني «د روي څې يا د مخ څخه بې يا بدون کـېـدِل» چې «رُباينده» په پاړسي ژبې کښې «تــِــښتــَــوِندوي يا تښتوونکي يا اِختــِــطافګــَــر» ته هم وَيل کيږي اَو په پاړسي ژِبې کښې «رَبودن» يعني (يا منځآندَوي) چې «تــِــښـتــَــوِل» يا «اِخـتــِــطاف کــَــوُل» ، اَو په پاړسي ژبې کښې «روباه» يعني (منځآند کوي) چې «ګيدړ» ته هم وَیل کيږي ، ځکه چې «ګيدړ» «دِ ګير کېدو څې ډار» به ئې شاید چې لــَــرِه اَو بیا چالاک اَو ظالم او غــَــل څاروَی وو چې چرګان ئې غلا اَو دزدي اَو ســِــرقــَــت کــَــوِل او «د روي څخه بې يا بدون کول» اَو چرګان ئې وَژل او چرګان ئې خوَړل ، په تأسف اَو په خواشيني . اَو په پاړسي ژبې کښې «روباندن» يعني اَو منځآند کوي چې «روبــِــل» يا «رېبز کول» يا «جارو کول» يا «جاروب کول» ته هم فرمایل کيږي چې د ځمکې څخه واړه خس او خاشاک او خــَــځــَــلې اَو خاوره د ځمکې د پوړ يا د فرش د روي يا د مخ څخه ايسته او بې او بدون کېدل ، چې په پښتو ژبې کښې «رېبل» يا «روبــِــل» يا «لــَــو کول» يا «دَرَو کول» هم د ځمکې د روي يا د مخ څخه بوټي بې يا بدون يا ايسته کول وو .<br>
 
همداراز په عربي ژِبې کښې چې «چاړج» ته «شــُــحـنـة» فرمايل کيږي ، شاید چې دا د «شــُــحـنـة» کلمه (ويی يا ويون يا ويوکی) هم د پاړسي د ژِبې ســَــره شاید چې اَړیکه يا رابطه شاید چې لري ، ځکه چې په پاړسي ژِبې کښې «شانه» هم «ږمــَــنځ» ته فرمايل کيږي چې پــِــه ويښتان يا پــِــه مويان موښــِــل کيږي ، اَو همداراز په پاړسي ژِبې کښې «شانه» يعني (يا منځآندَوي) چې «اُوږه» يا «وِلــَــی» يا «دوش» يا «کــَــتـف» چې ځينې اِنسانان (يا ځينې سړيلیزان) پــِــر اُوږې يا پــِــر وِلي يا پــِــر شانې کوم «بار» يا کوم «پـېـټــَــی» ئې وړل . همداراز په يوناني (يا اِغريقي يا اِېـلـېـنـيـکي) ژِبې کښې يا په Greek language کښې βαρος چې «باروس» لوَستــِــل کيږي دا يعني (يا منځآندَوي) چې «بارون» يا «بار» يا «پـېـټــَــی» يا «دروندتـوب» يا «دروندتـهـيـا» يا «دروندوالــَــی» . مګر په يوناني (يا اِغريقي يا اِېـلـېـنـيـکي) ژِبې کښې يا په Greek language کښې ، د برق لپاره چاړج يا د برېښنا يا د انګارليځيتهيا يا electricity ته اړيکوال «بار» ، ته φορτίο لــِــکه چې فرمايل کيږي ، چې «فورتيـْـو» لــِــکه چې لـوَسـتــِــل کيږي اَو چې د پښتو ژِبې «پورته اِي وو» کلمې (ويي يا وَيان يا وَيونان يا وَيوکي) شاید چې د کوم چا پام پا توجه ته راوړي ، اَو «بار» يا «پـېـټــَـی» هم ځينې پلاوې «پورته» کېدِه ، د وړل لپاره .
<br>
<br>
 
=== ۱. اَلفا يا اَلفه وړانګشون يا تشعشع Alpha or α radiation ===
۱. اَلفا يا اَلفه يا «اَلــِــف» وړانګشون يا تشعشع alpha or α radiation چې د هېليوم (نمــَــرون يا د هالمــَــرون) helium د عنصر (آپهلمند) د اتوم (نامات) د هستې (نوکټکلۍ يا نناکېلون يا خستکې يا زڼي يا زړي يا نواة) په ډَول ده چې د څلوروں واړه تروں ذرة ګانوں (بــَــرخــَــکليوں يا بڅرکيوں) څخه جوړه شوې ده چې دوه ئې پروتون يا پروټون (پــِــروړاندتــَــرون يا پروړاندون يا اَوَّلون) يا proton نوميږي چې مثبت (پځيشويځ يا پځيدي) برقي چاړج (برېښي بار يا انګارليځ پېټی) لري ، اَو دوه نور ذره ګان (یا برخکلۍ ګانې یا بڅرکيان) نېوْترون يا نېوْټرون (نادِهــَــريــَــوون يا خــُــنثیٰ وُون يا ناخواوَرون يا ناخواوون) يا neutron نوميږي ، اَو د اتوم (نامات) د هستې (نوکټکلۍ يا د نناکېلون يا د خستکې يا زڼي يا زړي) nucleus د ماتېدوں څخه وروسته د اَلفا يا اَلفه يا د «اَلــِــف» وړانګشون يا تشعشع alpha or α radiation شاوخوا ته الوُوځي ، مګر څه وَړ چې نسبتواليځ يا برخئړيکي يا پرتليځ يو څه درانده تر ذره ګان (برخکليان یا بڅرکي) دي ، نور خی ډېر لرې واټنوں يا مــَــسافېوں يا فاصــِــلېوں ته ډېر نــِــه شي الوتلي ، مګر نوروں مادېوں (يا مونږتاوَړوں يا مووَروں) يا تهوکيوں يا څــِــهيزوں ســَــره که ولګيږي ، نور په لګېدوں يو څه زیانمند اَو خطرناک اُوسېدلي شي .
<br>
<br>