آرنۍ غورنۍ پرانيستل

بدلونونه

لومړی مخ

۴۴ ټکی لري شوه، -۱۱ m
و
ه
{{3}}
{{لومړی مخ مرستندویه ټولنه}}
</div>
</div>