د "په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی" د بڼو تر مېنځ توپير

د "{{Infobox Political post |post = په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی |body = |flag = E..." تورو مخ جوړ شو
(د "{{Infobox Political post |post = په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی |body = |flag = E..." تورو مخ جوړ شو)
(بې توپيره)