د "د پښتو ژبي د سندرغاړو نوملړ" د بڼو تر مېنځ توپير