د "د یونېسکو نړیوال میراث" د بڼو تر مېنځ توپير

د سمون لنډيز پرته
و (عثمان منصور انصاري پرته له دې چې يو مخ گرځونی پرېږدي له د یونسکو نریوال میراث څخه د یونېسکو نړیوال میراث ته مخ ولېږداوه)
[[دوتنه:Ac.tholos.jpg|300px|بټنوک|د393 لمبرځای دُلفي درمسال په یونانهیواد کي]]
<big>'''د یونسکویونېسکو نریوالنړیوال میراث''' یا په انګریزیانګریزي:(World Heritage Sites) په ټول طبیعیطبیعي او تاریخیتاریخي او فرهنګیفرهنګي ځایو ته ایلویل کیګیيکېږي چيچې په نریوالنړیوال یونسکویونېسکو کیکې نومينوم لیکل شوۍشوی وي وی.لکه: غرونه او کورونهلرغوني اوودانۍ، دندونهسټوپې، اوډنډونه جماتونهکلیساګانې او ځینيجوماتونه ځینې ښارونه او ډیرداسې نور شیان.
هغه ځایونه چې په یونېسکو نړیوال میراث کې نوم لیکل شوي؛ د نړۍ ټول وګړي یې بې له دیني، سیاسي، کولتوري، ژبني او توکمیز توپیر پرته په ساتنه کې مسؤل ګڼل کېږي.
هغه ځایونه چی په یونسکو نریوال کی نوم لیک لري د تولو خلکو دنري پرته د دین ،مذهب،ژبه،ملیت او خیل او نژاد ته تعلق لري او تول حکومتونه او دولتونه دا دنده لری چی هغي نه ساتنه وکري.</big>
<big>'''ایټالیا''' لومرۍ موقاممقام د50د 50 اثر درلودو سره</big><ref>Wikipedia contributors, 'Table of World Heritage Sites by country', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 30 October 2014, 06:16 UTC, <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Table_of_World_Heritage_Sites_by_country&oldid=631716788> [accessed 11 November 2014]</ref>
<big>او '''چین''' د47 اثروسرهاثرو سره</big><ref>“China”. UNESCO World Heritage Centre. Retrieved 27 November 2014.</ref>
<big>او '''هسپانیا''' د44د 44 اثرو سره</big> <ref>“Spain”. UNESCO World Heritage Centre. Retrieved 27 November 2014.</ref><big>د نریونړۍ مملکتود هېوادو په سر کيکې دي.راځي</big>
== د زمونږ سرچینه ==
</big>
== د زمونږ سرچینه ==