د "جغرافي کوراډينېټونو سيستم" د بڼو تر مېنځ توپير

د "جغرافي کوراډينېټونو سيستم يو سيسټم دې کوم چې د ځمکې بيلا بېل برخې مالوموي۔" تورو مخ جوړ شو
(د "جغرافي کوراډينېټونو سيستم يو سيسټم دې کوم چې د ځمکې بيلا بېل برخې مالوموي۔" تورو مخ جوړ شو)
(بې توپيره)