د "د افغانستان د هوايي ډگرونو لړليک" د بڼو تر مېنځ توپير