د "د کوريا ولسواک خلق جمهوريت" د بڼو تر مېنځ توپير