د مخ پېښليک

۱۲ اپرېل ۲۰۲۱

۲ نومبر ۲۰۱۶

۱۲ مې ۲۰۱۵

۴ فبروري ۲۰۱۵

۲ سپټمبر ۲۰۱۴

۳۰ نومبر ۲۰۱۳

۲۰ نومبر ۲۰۱۳

۱۷ اگسټ ۲۰۱۳

۷ سپټمبر ۲۰۱۱

۲۶ اگسټ ۲۰۱۱

۲۵ اگسټ ۲۰۱۱