د مخ پېښليک

۱۴ جون ۲۰۲۰

۱ مې ۲۰۱۷

۸ مارچ ۲۰۱۳

۱۱ نومبر ۲۰۱۲

۷ جولای ۲۰۱۲

۱۷ جون ۲۰۱۲

۳۱ مې ۲۰۱۲

۲۲ مې ۲۰۱۲

۴ مې ۲۰۱۲

۲۷ اگسټ ۲۰۱۱

۵ جولای ۲۰۱۱

۲۱ مارچ ۲۰۱۰