د مخ پېښليک

۶ مارچ ۲۰۲۳

۱۹ اکتوبر ۲۰۲۲

۱۷ اکتوبر ۲۰۲۲

۳۰ جولای ۲۰۲۲

۵ مارچ ۲۰۲۱

۱۲ مې ۲۰۱۸

۳ مې ۲۰۱۷

۲۴ مې ۲۰۱۶

۲۲ فبروري ۲۰۱۵

۲۱ فبروري ۲۰۱۵

۱۳ جون ۲۰۱۰