د مخ پېښليک

۸ مارچ ۲۰۱۳

۲۵ فبروري ۲۰۱۳

۸ جنوري ۲۰۱۳

۹ جون ۲۰۱۲

۲ جون ۲۰۱۲

۳۱ مارچ ۲۰۱۲

۲۸ مارچ ۲۰۱۲

۳ فبروري ۲۰۱۲

۲۵ جنوري ۲۰۱۲

۱۲ ډيسمبر ۲۰۱۱

۸ ډيسمبر ۲۰۱۱

۳۰ نومبر ۲۰۱۱