د مخ پېښليک

۶ مې ۲۰۱۹

۱۳ ډيسمبر ۲۰۱۳

۲۳ مارچ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۶ فبروري ۲۰۱۳

۳۰ جنوري ۲۰۱۳

۲۶ جنوري ۲۰۱۳

۱۶ جنوري ۲۰۱۳

۲۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۵ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۰ نومبر ۲۰۱۲

۱۸ نومبر ۲۰۱۲

۱۶ نومبر ۲۰۱۲

۱۰ نومبر ۲۰۱۲

۸ نومبر ۲۰۱۲

۳۰ سپټمبر ۲۰۱۲

۱ سپټمبر ۲۰۱۲

۷ جولای ۲۰۱۲

۸ مې ۲۰۱۲

۳۱ جنوري ۲۰۱۲

۲ جنوري ۲۰۱۲

۲۹ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۲ نومبر ۲۰۱۱

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۱

۲۰ سپټمبر ۲۰۱۱

۶ سپټمبر ۲۰۱۱

۲۹ اگسټ ۲۰۱۱

۳ جولای ۲۰۱۱

۲۲ جون ۲۰۱۱

۳۰ مې ۲۰۱۱

۲۹ مې ۲۰۱۱

۲۱ مې ۲۰۱۱

۲۵ مارچ ۲۰۱۱

۲۴ جنوري ۲۰۱۱

۵ جنوري ۲۰۱۱

۲۵ نومبر ۲۰۱۰

۲۴ نومبر ۲۰۱۰

۱۴ نومبر ۲۰۱۰

۱۳ نومبر ۲۰۱۰

۱۰ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۱ جولای ۲۰۱۰

۱۲ جولای ۲۰۱۰

۲۱ جون ۲۰۱۰

۲۰ مې ۲۰۱۰

۱۵ مې ۲۰۱۰

۱۴ مې ۲۰۱۰

زاړه ۵۰