د مخ پېښليک

۲۱ فبروري ۲۰۱۵

۷ مارچ ۲۰۱۳

۶ مارچ ۲۰۱۳

۴ مارچ ۲۰۱۳

۱۶ جنوري ۲۰۱۳

۱۵ جنوري ۲۰۱۳

۱۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۵ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۸ نومبر ۲۰۱۲

۹ نومبر ۲۰۱۲

۲۲ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۱ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۴ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۹ مې ۲۰۱۲

۲۸ مې ۲۰۱۲

۲۳ مې ۲۰۱۲

۱۰ مې ۲۰۱۲

۲۸ نومبر ۲۰۱۱

۲۱ نومبر ۲۰۱۱

۱۱ نومبر ۲۰۱۱

۲ نومبر ۲۰۱۱

۲۲ اکتوبر ۲۰۱۱

۲۸ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۳ سپټمبر ۲۰۱۱

۳۰ جون ۲۰۱۱

۶ جون ۲۰۱۱

۷ مې ۲۰۱۱

۴ مې ۲۰۱۱

۱۷ اپرېل ۲۰۱۱

۲۲ مارچ ۲۰۱۱

۲۳ فبروري ۲۰۱۱

۲۰ فبروري ۲۰۱۱

۲۹ جنوري ۲۰۱۱

۱۸ جنوري ۲۰۱۱

۱۱ جنوري ۲۰۱۱

۱۵ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۹ نومبر ۲۰۱۰

۱۹ نومبر ۲۰۱۰

۳ نومبر ۲۰۱۰

۲ نومبر ۲۰۱۰

۳۱ اکتوبر ۲۰۱۰

۱۲ اکتوبر ۲۰۱۰

زاړه ۵۰