د مخ پېښليک

۱۳ مې ۲۰۲۲

۹ جون ۲۰۱۹

۸ مې ۲۰۱۹

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۵

۳۱ مې ۲۰۱۴

۱۶ فبروري ۲۰۱۴

۸ مارچ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۳ فبروري ۲۰۱۳

۶ فبروري ۲۰۱۳

۷ نومبر ۲۰۱۲

۳ نومبر ۲۰۱۲

۲۴ اکتوبر ۲۰۱۲

۴ اگسټ ۲۰۱۲

۲۲ جولای ۲۰۱۲

۱۷ مې ۲۰۱۲

۱۳ مې ۲۰۱۲

۱۲ مې ۲۰۱۲

۲ مې ۲۰۱۲

۳۱ مارچ ۲۰۱۲

۲۹ مارچ ۲۰۱۲

۲۶ مارچ ۲۰۱۲

۵ مارچ ۲۰۱۲

۲۷ فبروري ۲۰۱۲

۳ فبروري ۲۰۱۲

۳۱ ډيسمبر ۲۰۱۱

۳۰ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۴ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۱ نومبر ۲۰۱۱

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۱

۷ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۰ سپټمبر ۲۰۱۱

۲۹ جون ۲۰۱۱

۱۹ جون ۲۰۱۱

۴ جون ۲۰۱۱

۲۰ مې ۲۰۱۱

۵ مې ۲۰۱۱

۲۷ مارچ ۲۰۱۱

۱۷ مارچ ۲۰۱۱

۱۵ جنوري ۲۰۱۱

۱۰ جنوري ۲۰۱۱

۸ جنوري ۲۰۱۱

۲۳ ډيسمبر ۲۰۱۰

زاړه ۵۰