د مخ پېښليک

۲۹ مارچ ۲۰۲۰

۸ فبروري ۲۰۲۰

۲۹ جنوري ۲۰۲۰

۲۸ جنوري ۲۰۲۰

۲۶ جنوري ۲۰۲۰

۲۵ جنوري ۲۰۲۰

۷ اگسټ ۲۰۱۹

۲۱ مې ۲۰۱۹

۱۸ مې ۲۰۱۹

۲۲ اپرېل ۲۰۱۹

۲۰ اپرېل ۲۰۱۹

۶ جون ۲۰۱۶

۳ مې ۲۰۱۵

۸ مارچ ۲۰۱۳

۴ مارچ ۲۰۱۳

زاړه ۵۰