آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د مخ پېښليک

۸ اگسټ ۲۰۱۹

۷ اگسټ ۲۰۱۹

۲۶ مې ۲۰۱۹

۱۸ مې ۲۰۱۹

۲۲ اپرېل ۲۰۱۹

۲۰ اپرېل ۲۰۱۹

۳ نومبر ۲۰۱۵

۳ مې ۲۰۱۵

۱۸ فبروري ۲۰۱۴

۲۳ نومبر ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۴ مارچ ۲۰۱۳

۹ فبروري ۲۰۱۳

۸ فبروري ۲۰۱۳

۲۰ جنوري ۲۰۱۳

۷ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۷ نومبر ۲۰۱۲

۲۸ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۸ اگسټ ۲۰۱۲

۱۷ جولای ۲۰۱۲

۱۰ مې ۲۰۱۲

۱۸ اپرېل ۲۰۱۲

۱۷ مارچ ۲۰۱۲

۴ فبروري ۲۰۱۲

۲ فبروري ۲۰۱۲

۲۹ جنوري ۲۰۱۲

۲۳ جنوري ۲۰۱۲

۱۵ جنوري ۲۰۱۲

۷ جنوري ۲۰۱۲

۳۰ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۶ نومبر ۲۰۱۱

۱۴ نومبر ۲۰۱۱

۲ نومبر ۲۰۱۱

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۱

۶ سپټمبر ۲۰۱۱

۳۰ جولای ۲۰۱۱

۱۲ جولای ۲۰۱۱

زاړه ۵۰