د مخ پېښليک

۱۴ نومبر ۲۰۱۷

۲۰ فبروري ۲۰۱۴

۱۹ فبروري ۲۰۱۴

۸ مارچ ۲۰۱۳

۱۴ نومبر ۲۰۱۲

۱۴ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۷ مارچ ۲۰۱۲

۲۶ جنوري ۲۰۱۲

۴ جنوري ۲۰۱۲

۱۳ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۱ اگسټ ۲۰۱۱

۲ اگسټ ۲۰۱۱

۵ جولای ۲۰۱۱

۳ جولای ۲۰۱۱

۴ مې ۲۰۱۱

۵ اپرېل ۲۰۱۱

۱۰ جنوري ۲۰۱۱

۲۳ نومبر ۲۰۱۰

۱ نومبر ۲۰۱۰

۲۴ جون ۲۰۱۰

۱۱ جون ۲۰۱۰

۳۰ اپرېل ۲۰۱۰