د مخ پېښليک

۱۳ اپرېل ۲۰۱۳

۱۱ مارچ ۲۰۱۳

۳۰ جنوري ۲۰۱۳

۷ جنوري ۲۰۱۳

۱۳ اکتوبر ۲۰۱۲

۱ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۳ جولای ۲۰۱۲

۹ مې ۲۰۱۲

۶ فبروري ۲۰۱۲

۱۱ اکتوبر ۲۰۱۱

۶ اکتوبر ۲۰۱۱

۵ اکتوبر ۲۰۱۱

۳ اکتوبر ۲۰۱۱

۱ سپټمبر ۲۰۱۱

۳۰ اگسټ ۲۰۱۱

۱۹ اگسټ ۲۰۱۱

۱۰ اگسټ ۲۰۱۱

۱۳ جون ۲۰۱۱

۲۱ مې ۲۰۱۱

۱۷ اپرېل ۲۰۱۱

۳ اپرېل ۲۰۱۱

۲۷ فبروري ۲۰۱۱

۱۸ فبروري ۲۰۱۱

۱۷ فبروري ۲۰۱۱

۵ فبروري ۲۰۱۱

۳۰ جنوري ۲۰۱۱

۲۰ جنوري ۲۰۱۱

۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۴ نومبر ۲۰۱۰

۱۶ نومبر ۲۰۱۰

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۰

۴ اکتوبر ۲۰۱۰

۱ سپټمبر ۲۰۱۰

۱۲ اگسټ ۲۰۱۰

۶ اگسټ ۲۰۱۰

۳ اگسټ ۲۰۱۰

۳۱ جولای ۲۰۱۰

۲۷ جولای ۲۰۱۰

۲۶ جولای ۲۰۱۰

۲۴ جولای ۲۰۱۰

۲۲ جولای ۲۰۱۰

۳ جولای ۲۰۱۰

زاړه ۵۰