د مخ پېښليک

۱۳ اپرېل ۲۰۱۳

۱۱ مارچ ۲۰۱۳

۳ جنوري ۲۰۱۳

۲۷ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۱ جولای ۲۰۱۲

۱۴ جولای ۲۰۱۲

۱۲ جولای ۲۰۱۲

۱۵ جون ۲۰۱۲

۹ مې ۲۰۱۲

۲۷ فبروري ۲۰۱۲

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۱

۸ اکتوبر ۲۰۱۱

۷ اکتوبر ۲۰۱۱

۶ اکتوبر ۲۰۱۱

۳۰ اگسټ ۲۰۱۱

۲۸ اگسټ ۲۰۱۱

۱۹ اگسټ ۲۰۱۱

۱۸ اگسټ ۲۰۱۱

۱۰ اگسټ ۲۰۱۱

۱۷ اپرېل ۲۰۱۱

۳ اپرېل ۲۰۱۱

۲ اپرېل ۲۰۱۱

۲۷ فبروري ۲۰۱۱

۱۸ فبروري ۲۰۱۱

۱۷ فبروري ۲۰۱۱

۳ فبروري ۲۰۱۱

۲۹ جنوري ۲۰۱۱

۱۹ جنوري ۲۰۱۱

۱۸ جنوري ۲۰۱۱

۸ جنوري ۲۰۱۱

۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۰

۴ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۳ نومبر ۲۰۱۰

۱۷ نومبر ۲۰۱۰

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۰

۴ اکتوبر ۲۰۱۰

۱۶ اگسټ ۲۰۱۰

۷ اگسټ ۲۰۱۰

۶ اگسټ ۲۰۱۰

۲۶ جولای ۲۰۱۰

۲۳ جولای ۲۰۱۰

۱۷ جون ۲۰۱۰

۱۳ جون ۲۰۱۰

۱۱ جون ۲۰۱۰

۱۹ مې ۲۰۱۰

۱۳ اپرېل ۲۰۱۰

۱۱ اپرېل ۲۰۱۰

زاړه ۵۰