د مخ پېښليک

۷ مارچ ۲۰۱۳

۵ مارچ ۲۰۱۳

۱۲ فبروري ۲۰۱۳

۲۱ جنوري ۲۰۱۳

۲۷ نومبر ۲۰۱۲

۱۲ جولای ۲۰۱۲

۱۵ مې ۲۰۱۲

۹ مې ۲۰۱۲

۱۸ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۱ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۱

۸ اکتوبر ۲۰۱۱

۷ اکتوبر ۲۰۱۱

۶ اکتوبر ۲۰۱۱

۳۰ اگسټ ۲۰۱۱

۲۸ اگسټ ۲۰۱۱

۱۹ اگسټ ۲۰۱۱

۱۸ اگسټ ۲۰۱۱

۱۶ اگسټ ۲۰۱۱

۱۰ اگسټ ۲۰۱۱

۲۱ مې ۲۰۱۱

۱۷ اپرېل ۲۰۱۱

۳ اپرېل ۲۰۱۱

۱۸ فبروري ۲۰۱۱

۱۷ فبروري ۲۰۱۱

۹ فبروري ۲۰۱۱

۳۱ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۸ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۹ نومبر ۲۰۱۰

۲۳ نومبر ۲۰۱۰

۲۰ نومبر ۲۰۱۰

۲ نومبر ۲۰۱۰

۱ نومبر ۲۰۱۰

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۰

۴ اکتوبر ۲۰۱۰

۷ اگسټ ۲۰۱۰

۲۸ جولای ۲۰۱۰

۲۶ جولای ۲۰۱۰

۲۵ جولای ۲۰۱۰

۲۴ جولای ۲۰۱۰

۱۳ جولای ۲۰۱۰

۲۴ جون ۲۰۱۰

۱۷ جون ۲۰۱۰

۱۳ جون ۲۰۱۰

۱۱ جون ۲۰۱۰

۱۹ مې ۲۰۱۰

زاړه ۵۰