د مخ پېښليک

۱۳ اپرېل ۲۰۱۳

۱۱ مارچ ۲۰۱۳

۲۱ جنوري ۲۰۱۳

۱۹ جنوري ۲۰۱۳

۱۵ جنوري ۲۰۱۳

۱۲ جنوري ۲۰۱۳

۱۱ جنوري ۲۰۱۳

۹ جنوري ۲۰۱۳

۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۲ ډيسمبر ۲۰۱۲

۶ ډيسمبر ۲۰۱۲

۵ ډيسمبر ۲۰۱۲

۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۲ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۶ اگسټ ۲۰۱۲

۱۵ اگسټ ۲۰۱۲

۱۲ جولای ۲۰۱۲

۱۵ مې ۲۰۱۲

۹ مې ۲۰۱۲

۲۶ جنوري ۲۰۱۲

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۱

۸ اکتوبر ۲۰۱۱

۷ اکتوبر ۲۰۱۱

۶ اکتوبر ۲۰۱۱

۷ سپټمبر ۲۰۱۱

۱ سپټمبر ۲۰۱۱

۳۰ اگسټ ۲۰۱۱

۲۸ اگسټ ۲۰۱۱

۱۹ اگسټ ۲۰۱۱

۱۶ اگسټ ۲۰۱۱

۱۰ اگسټ ۲۰۱۱

۲ جون ۲۰۱۱

۱۱ مې ۲۰۱۱

۱۷ اپرېل ۲۰۱۱

۱۱ اپرېل ۲۰۱۱

۳ اپرېل ۲۰۱۱

۲ اپرېل ۲۰۱۱

۲۷ فبروري ۲۰۱۱

۱۸ فبروري ۲۰۱۱

۱۷ فبروري ۲۰۱۱

۱ فبروري ۲۰۱۱

۳۱ ډيسمبر ۲۰۱۰

۳۰ ډيسمبر ۲۰۱۰

زاړه ۵۰