د مخ پېښليک

۸ مارچ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۵ مارچ ۲۰۱۳

۱ مې ۲۰۱۲

۳۰ اپرېل ۲۰۱۲

۲۲ فبروري ۲۰۱۲

۶ فبروري ۲۰۱۲

۹ ډيسمبر ۲۰۱۱

۷ ډيسمبر ۲۰۱۱

۶ ډيسمبر ۲۰۱۱

۹ اکتوبر ۲۰۱۱

۷ اکتوبر ۲۰۱۱

۹ اگسټ ۲۰۱۱

۲۱ جون ۲۰۱۱

۱۷ اپرېل ۲۰۱۱

۱۶ اپرېل ۲۰۱۱

۶ اپرېل ۲۰۱۱

۲۸ فبروري ۲۰۱۱

۲۲ جنوري ۲۰۱۱

۲۷ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۶ جولای ۲۰۱۰

۲۰ جولای ۲۰۱۰

۲۷ جون ۲۰۱۰

۱۹ مې ۲۰۱۰

۱۱ اپرېل ۲۰۱۰

۱۳ مارچ ۲۰۱۰

۱۴ جنوري ۲۰۱۰

۲۱ اگسټ ۲۰۰۹

۷ اگسټ ۲۰۰۹

۴ مارچ ۲۰۰۹

۱ مارچ ۲۰۰۹

۱۰ جنوري ۲۰۰۹

۲ جنوري ۲۰۰۹

۱۴ ډيسمبر ۲۰۰۸

۲۹ نومبر ۲۰۰۸

۱۶ اکتوبر ۲۰۰۸

۱ سپټمبر ۲۰۰۸

۲۱ اگسټ ۲۰۰۸

۲۸ جولای ۲۰۰۸

۲۵ جون ۲۰۰۸

۱۸ جون ۲۰۰۸

۱۷ مې ۲۰۰۸

۸ اپرېل ۲۰۰۸

۲ فبروري ۲۰۰۸

۲۲ جنوري ۲۰۰۸

۱۹ ډيسمبر ۲۰۰۷

زاړه ۵۰