د مخ پېښليک

۱۳ اپرېل ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۲۱ جنوري ۲۰۱۳

۳۰ اگسټ ۲۰۱۲

۱۷ جولای ۲۰۱۲

۱۶ جولای ۲۰۱۲

۱۵ جولای ۲۰۱۲

۱۴ جولای ۲۰۱۲

۱۳ جولای ۲۰۱۲

۱۲ جولای ۲۰۱۲

۱۱ جولای ۲۰۱۲

۱۹ اپرېل ۲۰۱۲

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۱

۹ اکتوبر ۲۰۱۱

۸ اکتوبر ۲۰۱۱

۶ اکتوبر ۲۰۱۱

۳۱ اگسټ ۲۰۱۱

۲۵ اگسټ ۲۰۱۱

۱۶ اگسټ ۲۰۱۱

۹ اگسټ ۲۰۱۱

۳ اگسټ ۲۰۱۱

۲۶ جولای ۲۰۱۱

۱ جولای ۲۰۱۱

۲۲ اپرېل ۲۰۱۱

۱۷ اپرېل ۲۰۱۱

۵ اپرېل ۲۰۱۱

۳ اپرېل ۲۰۱۱

۲ اپرېل ۲۰۱۱

۲۷ فبروري ۲۰۱۱

۱۸ فبروري ۲۰۱۱

۱۷ فبروري ۲۰۱۱

۳۱ جنوري ۲۰۱۱

۲۷ جنوري ۲۰۱۱

۲۹ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱۹ ډيسمبر ۲۰۱۰

۸ ډيسمبر ۲۰۱۰

۶ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۴ نومبر ۲۰۱۰

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۰

زاړه ۵۰