د مخ پېښليک

۱۳ اپرېل ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۰ اگسټ ۲۰۱۲

۲۰ جولای ۲۰۱۲

۱۸ مې ۲۰۱۲

۱۷ مې ۲۰۱۲

۶ نومبر ۲۰۱۱

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۱

۹ اکتوبر ۲۰۱۱

۶ اکتوبر ۲۰۱۱

۲۹ سپټمبر ۲۰۱۱

۷ سپټمبر ۲۰۱۱

۳۱ اگسټ ۲۰۱۱

۱۸ اگسټ ۲۰۱۱

۹ اگسټ ۲۰۱۱

۳ اگسټ ۲۰۱۱

۲۷ جولای ۲۰۱۱

۹ مې ۲۰۱۱

۲۱ اپرېل ۲۰۱۱

۱۶ اپرېل ۲۰۱۱

۲ اپرېل ۲۰۱۱

۲۷ فبروري ۲۰۱۱

۱۷ فبروري ۲۰۱۱

۳۱ جنوري ۲۰۱۱

۲۸ جنوري ۲۰۱۱

۲۷ جنوري ۲۰۱۱

۲۸ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۰ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱۱ ډيسمبر ۲۰۱۰

۸ ډيسمبر ۲۰۱۰

۷ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۶ نومبر ۲۰۱۰

۲۵ نومبر ۲۰۱۰

۲۴ نومبر ۲۰۱۰

۲۳ نومبر ۲۰۱۰

۱۸ نومبر ۲۰۱۰

۱۷ نومبر ۲۰۱۰

۱۶ نومبر ۲۰۱۰

۱۱ نومبر ۲۰۱۰

۱۰ نومبر ۲۰۱۰

۲۳ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۳ اگسټ ۲۰۱۰

زاړه ۵۰