د مخ پېښليک

۸ مارچ ۲۰۱۳

۸ جنوري ۲۰۱۳

۲۱ اکتوبر ۲۰۱۲

۷ اکتوبر ۲۰۱۲

۳۰ سپټمبر ۲۰۱۲

۵ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۷ مارچ ۲۰۱۲

۲۸ فبروري ۲۰۱۲

۵ فبروري ۲۰۱۲

۳ فبروري ۲۰۱۲

۲۲ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۳ اکتوبر ۲۰۱۱

۹ اکتوبر ۲۰۱۱

۷ اکتوبر ۲۰۱۱

۲۷ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۴ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۰ اگسټ ۲۰۱۱

۲۰ جولای ۲۰۱۱

۱۰ جولای ۲۰۱۱

۸ جولای ۲۰۱۱

۱۱ مې ۲۰۱۱

۳ اپرېل ۲۰۱۱

۲۴ مارچ ۲۰۱۱

۲۱ فبروري ۲۰۱۱

۸ فبروري ۲۰۱۱

۳ جنوري ۲۰۱۱

۳۱ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۲ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱۱ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱۹ نومبر ۲۰۱۰

۲۰ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۶ اگسټ ۲۰۱۰

۱۲ اگسټ ۲۰۱۰

۸ اگسټ ۲۰۱۰

۱۰ جولای ۲۰۱۰

۲ جولای ۲۰۱۰

۲۶ جون ۲۰۱۰

۱۴ جون ۲۰۱۰

۱۲ جون ۲۰۱۰

۸ جون ۲۰۱۰

۲۵ مې ۲۰۱۰

۱۹ مې ۲۰۱۰

۱۸ مې ۲۰۱۰

زاړه ۵۰