د مخ پېښليک

۲۴ اپرېل ۲۰۱۳

۱۰ مارچ ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۲۳ فبروري ۲۰۱۳

۶ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۴ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۷ سپټمبر ۲۰۱۲

۳ جولای ۲۰۱۲

۳۰ مې ۲۰۱۲

۱۴ مې ۲۰۱۲

۵ مې ۲۰۱۲

۲۸ اپرېل ۲۰۱۲

۳۰ مارچ ۲۰۱۲

۱۴ فبروري ۲۰۱۲

۲۸ جنوري ۲۰۱۲

۱۸ جنوري ۲۰۱۲

۱۷ جنوري ۲۰۱۲