د مخ پېښليک

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۷ جنوري ۲۰۱۳

۲۵ نومبر ۲۰۱۲

۲۰ نومبر ۲۰۱۲

۱۹ نومبر ۲۰۱۲

۲۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۵ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۰ اگسټ ۲۰۱۲

۷ جولای ۲۰۱۲

۶ جولای ۲۰۱۲

۱۵ جون ۲۰۱۲

۱۸ مې ۲۰۱۲

۱۶ مې ۲۰۱۲

۲۴ اپرېل ۲۰۱۲

۲۶ مارچ ۲۰۱۲

۱۹ مارچ ۲۰۱۲

۸ مارچ ۲۰۱۲

۱۵ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۱ اکتوبر ۲۰۱۱

۷ اکتوبر ۲۰۱۱

۴ سپټمبر ۲۰۱۱

۲۳ اگسټ ۲۰۱۱

۱۹ اگسټ ۲۰۱۱

۱۶ اگسټ ۲۰۱۱

۲۹ جون ۲۰۱۱

۳ مې ۲۰۱۱

۱۵ اپرېل ۲۰۱۱

۳۰ مارچ ۲۰۱۱

۲۷ مارچ ۲۰۱۱

۵ مارچ ۲۰۱۱

۳ فبروري ۲۰۱۱

۲۵ جنوري ۲۰۱۱

۹ جنوري ۲۰۱۱

۳۱ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۱ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۴ نومبر ۲۰۱۰

۱۴ نومبر ۲۰۱۰

۱ نومبر ۲۰۱۰

۲۵ اکتوبر ۲۰۱۰

۱۴ اگسټ ۲۰۱۰

۲۲ جولای ۲۰۱۰

۲۸ مې ۲۰۱۰

۱۴ اپرېل ۲۰۱۰

۱۲ اپرېل ۲۰۱۰

۱۰ اپرېل ۲۰۱۰

۴ اپرېل ۲۰۱۰

زاړه ۵۰