د مخ پېښليک

۱۸ مارچ ۲۰۱۷

۲۱ فبروري ۲۰۱۵

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۳

۱۱ مارچ ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۳ مارچ ۲۰۱۳

۲۸ فبروري ۲۰۱۳

۱۵ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۹ نومبر ۲۰۱۲

۲۷ نومبر ۲۰۱۲

۱۶ مې ۲۰۱۲

۲ مې ۲۰۱۲

۱۵ فبروري ۲۰۱۲

۳ جنوري ۲۰۱۲

۲ جنوري ۲۰۱۲