آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د مخ پېښليک

۱۰ سپټمبر ۲۰۱۸

۲۵ مې ۲۰۱۸

۲۶ اپرېل ۲۰۱۸

۲۸ مارچ ۲۰۱۸

۲۲ مارچ ۲۰۱۸

۷ مارچ ۲۰۱۳

۵ جنوري ۲۰۱۳

۳۱ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۸ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۹ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۱ اگسټ ۲۰۱۲

۲۰ جولای ۲۰۱۲

۱۶ جولای ۲۰۱۲

۲ جون ۲۰۱۲

۲۵ مې ۲۰۱۲

۳ مې ۲۰۱۲

۲۳ اپرېل ۲۰۱۲

۱۵ اپرېل ۲۰۱۲

۱۴ اپرېل ۲۰۱۲

۱۹ مارچ ۲۰۱۲

۱۴ مارچ ۲۰۱۲

۹ مارچ ۲۰۱۲

۵ مارچ ۲۰۱۲

۲۱ فبروري ۲۰۱۲

۱۷ فبروري ۲۰۱۲

۴ فبروري ۲۰۱۲

۲۴ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۷ اکتوبر ۲۰۱۱

۶ اکتوبر ۲۰۱۱

۳۰ سپټمبر ۲۰۱۱

۲۰ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۱ اگسټ ۲۰۱۱

۴ جون ۲۰۱۱

۲ جون ۲۰۱۱

۹ مې ۲۰۱۱

۲۹ مارچ ۲۰۱۱

۳ مارچ ۲۰۱۱

۱۰ فبروري ۲۰۱۱

۲۷ جنوري ۲۰۱۱

۸ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱۳ نومبر ۲۰۱۰

زاړه ۵۰