د مخ پېښليک

۲۹ جولای ۲۰۱۹

۱۷ مارچ ۲۰۱۸

۳۱ مې ۲۰۱۴

۵ اگسټ ۲۰۱۳

۱۹ مارچ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۶ مارچ ۲۰۱۳

۲۷ فبروري ۲۰۱۳

۲۴ فبروري ۲۰۱۳

۳۰ جنوري ۲۰۱۳

۲۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۸ نومبر ۲۰۱۲

۲ نومبر ۲۰۱۲

۱۹ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۴ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۲ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۱ جولای ۲۰۱۲

۲ جون ۲۰۱۲

۱ مارچ ۲۰۱۲

۲۲ فبروري ۲۰۱۲

۲۴ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۷ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۶ جون ۲۰۱۱

۱ جون ۲۰۱۱

۲۳ مې ۲۰۱۱

۱۰ مې ۲۰۱۱

۲۵ اپرېل ۲۰۱۱

۲۹ جنوري ۲۰۱۱

۱ جنوري ۲۰۱۱

۲۷ نومبر ۲۰۱۰

۹ نومبر ۲۰۱۰

۲۷ اگسټ ۲۰۱۰

۲۱ اگسټ ۲۰۱۰

۱۹ اگسټ ۲۰۱۰

۴ جولای ۲۰۱۰

۲۱ جون ۲۰۱۰

۱۰ جون ۲۰۱۰

۷ جون ۲۰۱۰

۱۷ مې ۲۰۱۰

۲۴ اپرېل ۲۰۱۰

۲۱ اپرېل ۲۰۱۰

۲۹ مارچ ۲۰۱۰

۲۶ فبروري ۲۰۱۰

۲۱ فبروري ۲۰۱۰

۳۱ ډيسمبر ۲۰۰۹

۳۰ نومبر ۲۰۰۹

۲۹ نومبر ۲۰۰۹

زاړه ۵۰