د مخ پېښليک

۲۷ مارچ ۲۰۲۰

۶ فبروري ۲۰۲۰

۸ سپټمبر ۲۰۱۹

۲۵ مې ۲۰۱۹

۱۵ مې ۲۰۱۹

۲۲ اپرېل ۲۰۱۹

۲۱ اپرېل ۲۰۱۹

۱۶ اپرېل ۲۰۱۹