د مخ پېښليک

۷ اپرېل ۲۰۱۹

۱۹ مې ۲۰۱۸

۱۲ مې ۲۰۱۸

۱۱ مې ۲۰۱۸

۴ مې ۲۰۱۸

۱ مې ۲۰۱۸

۲۳ اپرېل ۲۰۱۸

۲۲ اپرېل ۲۰۱۸

۲۱ اپرېل ۲۰۱۸

۲۰ اپرېل ۲۰۱۸

۱۹ اپرېل ۲۰۱۸

۱۷ اپرېل ۲۰۱۸

۱۶ اپرېل ۲۰۱۸

۱۵ اپرېل ۲۰۱۸

۸ اپرېل ۲۰۱۸

زاړه ۵۰