د مخ پېښليک

۲۶ فبروري ۲۰۲۱

۲۹ مارچ ۲۰۲۰

۸ مارچ ۲۰۲۰

۱۲ فبروري ۲۰۲۰

۲۵ جنوري ۲۰۲۰

۲۴ جنوري ۲۰۲۰

۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۹

۶ اگسټ ۲۰۱۹

۲۱ مې ۲۰۱۹

۲۰ اپرېل ۲۰۱۹

۱۵ مارچ ۲۰۱۹

۲۱ مې ۲۰۱۸

۲۹ مارچ ۲۰۱۸

۱۳ جون ۲۰۱۵