د مخ پېښليک

۲۶ جولای ۲۰۱۹

۵ مې ۲۰۱۶

۲۲ سپټمبر ۲۰۱۵

۱۵ سپټمبر ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۲۴ فبروري ۲۰۱۳

۲۴ جنوري ۲۰۱۳

۱۶ جنوري ۲۰۱۳

۱۴ جنوري ۲۰۱۳

۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۸ نومبر ۲۰۱۲

۳۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۸ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۳ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۳ اگسټ ۲۰۱۲

۲۶ جولای ۲۰۱۲

۲۴ جولای ۲۰۱۲

۲۰ جولای ۲۰۱۲

۱۸ جولای ۲۰۱۲

۲۶ جون ۲۰۱۲

۲۹ مې ۲۰۱۲

۲۸ مې ۲۰۱۲

۲۶ مې ۲۰۱۲

۲۵ مې ۲۰۱۲

۲۱ اپرېل ۲۰۱۲

زاړه ۵۰