د مخ پېښليک

۸ مارچ ۲۰۱۳

۲۷ فبروري ۲۰۱۳

۲۳ جنوري ۲۰۱۳

۱۰ جنوري ۲۰۱۳

۳۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۹ ډيسمبر ۲۰۱۲

۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۳ سپټمبر ۲۰۱۲

۳۱ جولای ۲۰۱۲

۱۶ جولای ۲۰۱۲

۲۱ جون ۲۰۱۲

۱۱ مې ۲۰۱۲

۲۱ اپرېل ۲۰۱۲

۲۹ مارچ ۲۰۱۲

۱۳ مارچ ۲۰۱۲

۸ فبروري ۲۰۱۲

۷ فبروري ۲۰۱۲

۲۳ جنوري ۲۰۱۲

۲۳ ډيسمبر ۲۰۱۱

۹ نومبر ۲۰۱۱

۳۰ جولای ۲۰۱۱

۱۹ جولای ۲۰۱۱

۹ جولای ۲۰۱۱

۲۴ جون ۲۰۱۱

۳۰ اپرېل ۲۰۱۱

۱۲ فبروري ۲۰۱۱

۲۷ جنوري ۲۰۱۱

۲۳ جنوري ۲۰۱۱

۱۳ جنوري ۲۰۱۱

۸ جنوري ۲۰۱۱

۳۰ نومبر ۲۰۱۰

۲۸ نومبر ۲۰۱۰

۱۳ اکتوبر ۲۰۱۰

۱۲ اکتوبر ۲۰۱۰

۶ اکتوبر ۲۰۱۰

۵ اکتوبر ۲۰۱۰

۲۵ اگسټ ۲۰۱۰

۱۱ اگسټ ۲۰۱۰

۱۵ جولای ۲۰۱۰

۲۶ جون ۲۰۱۰

۱۳ جون ۲۰۱۰

۱۲ جون ۲۰۱۰

۲۸ مې ۲۰۱۰

۱۳ مې ۲۰۱۰

۱۴ اپرېل ۲۰۱۰

۷ اپرېل ۲۰۱۰

زاړه ۵۰