د مخ پېښليک

۲۰ اپرېل ۲۰۱۸

۲۰ اپرېل ۲۰۱۶

۱ اپرېل ۲۰۱۶

۱۵ جنوري ۲۰۱۶

۱۱ مارچ ۲۰۱۳

۹ مارچ ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۳ مارچ ۲۰۱۳

۹ جنوري ۲۰۱۳

۱۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۳ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۵ نومبر ۲۰۱۲

۱۰ نومبر ۲۰۱۲

۲۴ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۱ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۹ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۸ اکتوبر ۲۰۱۲