د مخ پېښليک

۲۶ جون ۲۰۱۴

۸ مارچ ۲۰۱۳

۲۶ سپټمبر ۲۰۱۲

۸ مې ۲۰۱۲

۳ مې ۲۰۱۲

۲۲ اپرېل ۲۰۱۲

۲۷ مې ۲۰۱۱

۲۶ مې ۲۰۱۱

۱۸ مې ۲۰۱۱

۱۶ مې ۲۰۱۱