د مخ پېښليک

۱۰ مې ۲۰۲۱

۷ اپرېل ۲۰۲۱

۲۰ مارچ ۲۰۲۱

۱۵ نومبر ۲۰۲۰

۲۸ سپټمبر ۲۰۱۸

۲۱ سپټمبر ۲۰۱۸

۵ مې ۲۰۱۸

۱۵ جنوري ۲۰۱۸

۲ اپرېل ۲۰۱۷

۱۴ مارچ ۲۰۱۷

۲۹ سپټمبر ۲۰۱۵

۱۹ سپټمبر ۲۰۱۵

۲۶ اپرېل ۲۰۱۵

۱۸ جنوري ۲۰۱۵

۲۳ نومبر ۲۰۱۳

۱۸ مې ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۹ فبروري ۲۰۱۳

۱۸ فبروري ۲۰۱۳

۱۷ فبروري ۲۰۱۳

۱۲ فبروري ۲۰۱۳

۷ اکتوبر ۲۰۱۲

۵ اکتوبر ۲۰۱۲

۴ اکتوبر ۲۰۱۲

۲ اکتوبر ۲۰۱۲

۱ اکتوبر ۲۰۱۲

۳۰ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۷ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۴ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۳ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۲ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۲

۳ سپټمبر ۲۰۱۲

۳۱ جولای ۲۰۱۲

۲۹ جولای ۲۰۱۲

زاړه ۵۰