د مخ پېښليک

۱۰ جنوري ۲۰۲۱

۲۲ مارچ ۲۰۲۰

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۹

۹ اکتوبر ۲۰۱۹

۳۰ جولای ۲۰۱۹

۲۰ مې ۲۰۱۹

۱۹ اپرېل ۲۰۱۹

۱۶ اپرېل ۲۰۱۹