د مخ پېښليک

۲۲ مارچ ۲۰۲۰

۹ اکتوبر ۲۰۱۹

۸ اکتوبر ۲۰۱۹

۳۰ جولای ۲۰۱۹

۲۰ مې ۲۰۱۹

۱۷ مې ۲۰۱۹

۱۶ مې ۲۰۱۹

۲۲ اپرېل ۲۰۱۹

۱۸ اپرېل ۲۰۱۹

۱۵ اپرېل ۲۰۱۹

۳ مې ۲۰۱۵

۹ فبروري ۲۰۱۴

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۴ فبروري ۲۰۱۳

۱۹ جنوري ۲۰۱۳

۱۵ جنوري ۲۰۱۳

۱۲ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۲ نومبر ۲۰۱۲

۱۰ نومبر ۲۰۱۲

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۶ اکتوبر ۲۰۱۲

۸ جون ۲۰۱۲

۱۴ مې ۲۰۱۲

۳ اپرېل ۲۰۱۲

۳ فبروري ۲۰۱۲

۱ فبروري ۲۰۱۲

۲۹ جنوري ۲۰۱۲

زاړه ۵۰