د مخ پېښليک

۳ نومبر ۲۰۱۵

۲۳ نومبر ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۳۱ جنوري ۲۰۱۳

۲۹ جنوري ۲۰۱۳

۲۵ جنوري ۲۰۱۳

۱۹ جنوري ۲۰۱۳

۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۰ نومبر ۲۰۱۲

۱۰ نومبر ۲۰۱۲

۲ نومبر ۲۰۱۲

۱۸ اگسټ ۲۰۱۲

۸ اپرېل ۲۰۱۲

۲۸ مارچ ۲۰۱۲

۷ مارچ ۲۰۱۲

۵ فبروري ۲۰۱۲

۱ فبروري ۲۰۱۲

۲۶ جنوري ۲۰۱۲

۲۵ جنوري ۲۰۱۲

۹ جنوري ۲۰۱۲

۲۹ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۳ نومبر ۲۰۱۱

۱۴ نومبر ۲۰۱۱

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۸ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۸ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۵ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۶ جولای ۲۰۱۱

۴ جون ۲۰۱۱

۱۷ مې ۲۰۱۱

۱۶ مې ۲۰۱۱

۴ مې ۲۰۱۱

۲۱ مارچ ۲۰۱۱

۱۸ مارچ ۲۰۱۱

۱۲ مارچ ۲۰۱۱

۹ مارچ ۲۰۱۱

۶ مارچ ۲۰۱۱

۲۲ جنوري ۲۰۱۱

۷ جنوري ۲۰۱۱

۱ جنوري ۲۰۱۱

۲۰ نومبر ۲۰۱۰

۱۴ نومبر ۲۰۱۰

۱۳ نومبر ۲۰۱۰

۲۲ اکتوبر ۲۰۱۰

۲۰ اکتوبر ۲۰۱۰

زاړه ۵۰