د مخ پېښليک

۱ اکتوبر ۲۰۱۹

۱ جون ۲۰۱۹

۳۱ مې ۲۰۱۹

۱ جنوري ۲۰۱۹

۲۳ ډيسمبر ۲۰۱۸

۲۲ ډيسمبر ۲۰۱۸

۲۶ جون ۲۰۱۸

۲۷ مې ۲۰۱۸

۲۰ مې ۲۰۱۸

۱۹ مې ۲۰۱۸

۱۸ مې ۲۰۱۸

زاړه ۵۰