آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د مخ پېښليک

۲۶ جون ۲۰۱۸

۲۷ مې ۲۰۱۸

۲۰ مې ۲۰۱۸

۱۹ مې ۲۰۱۸

۱۸ مې ۲۰۱۸

۱۲ مې ۲۰۱۸

۱۱ مې ۲۰۱۸

۱۰ مې ۲۰۱۸

۹ مې ۲۰۱۸

زاړه ۵۰