د مخ پېښليک

۱ فبروري ۲۰۱۸

۷ ډيسمبر ۲۰۱۷

۱۳ مې ۲۰۱۷

۹ مې ۲۰۱۷

۸ مې ۲۰۱۷

۱۷ اپرېل ۲۰۱۷

۲۱ جولای ۲۰۱۶

۵ جون ۲۰۱۶

۲۴ اپرېل ۲۰۱۶

۱۴ اپرېل ۲۰۱۶

۱۲ اپرېل ۲۰۱۶

۶ اپرېل ۲۰۱۶

۳ مارچ ۲۰۱۶

۲۷ فبروري ۲۰۱۶

۲۶ فبروري ۲۰۱۶

۱۴ جنوري ۲۰۱۶

۱۳ جنوري ۲۰۱۶

۱۲ جنوري ۲۰۱۶

۹ ډيسمبر ۲۰۱۵

۳۰ نومبر ۲۰۱۵

۲۵ نومبر ۲۰۱۵

۷ نومبر ۲۰۱۵

۶ نومبر ۲۰۱۵

۴ نومبر ۲۰۱۵

زاړه ۵۰